برنده‌ گروه‌ها

نفر اول، گروه بیست و چهارم(سنتی) - 96

سرکار خانم بهار شرقی

جمع امتیاز : 2740

نفر اول، گروه بیست و سوم(قنادی) - 96

سرکار خانم شکوفه شیرالی

جمع امتیاز : 4555

نفر اول، گروه بیست و دوم(ملل) - 96

سرکار خانم شادی آقازاده

جمع امتیاز : 4970

نفر اول، گروه بیست و یکم(قنادی) - 96

سرکار خانم آرزو ترکمانی

جمع امتیاز : 4415

نفر اول، گروه بیستم(ملل) - 96

جناب آقای فرشید فرضیایی

جمع امتیاز : 4000

نفر اول، گروه نوزدهم(سنتی) - 96

سرکار خانم پروین هادوی

جمع امتیاز : 4165

نفر اول، گروه هجدهمفست فود، فینگرفود و سس ها) - 96

جناب آقای سیاوش باقرزاده

جمع امتیاز : 3855

نفر اول، گروه هفدهم (ملل) - 96

سرکار خانم فاطمه بهجویان

جمع امتیاز : 3615

نفر اول، گروه شانزدهم (فست‎فود، فینگرفود و سس‎ها) - 96

سرکار خانم مریم خیمه کبود

جمع امتیاز : 3790

نفر اول، گروه پانزدهم (ملل) - 96

جناب آقای محمدحسن کرمی

جمع امتیاز : 3305

نفر اول، گروه چهاردهم (قنادی) - 96

سرکار خانم عطیه پرتوآذر

جمع امتیاز : 3800

نفر اول، گروه سیزدهم (سنتی - ایرانی) - 96

سرکار خانم شهلا بارانی

جمع امتیاز : 4540

نفر اول، گروه دوازدهم (ملل) - 96

سرکار خانم مژگان مقدم

جمع امتیاز : 4190

نفر اول، گروه یازدهم (سنتی - ایرانی) - 96

سرکار خانم مهدیه مشک‎آبادی

جمع امتیاز : 5565

نفر اول، گروه دهم (فست‎فود، فینگرفود و سس‎ها) - 96

سرکار خانم حبیبه ناجی‎راد

جمع امتیاز : 3805

نفر اول، گروه نهم (ملل) - 96

جناب آقای بهزاد داغدار

جمع امتیاز : 2745

نفر اول، گروه هشتم (سنتی - ایرانی) - 96

سرکار خانم مهتاب حیدری

جمع امتیاز : 4950

نفر اول، گروه هفتم (سنتی - ایرانی) - 96

جناب آقای علی مرادپور

جمع امتیاز : 4730

نفر اول، گروه ششم (ملل) - 96

جناب آقای غفور فهمی

جمع امتیاز : 2965

نفر اول، گروه پنجم (سنتی - ایرانی) - 96

سرکار خانم معصومه مشک‎آبادی

جمع امتیاز : 5150

نفر اول، گروه چهارم(قنادی) - 96

جناب آقای امین مزرعه

جمع امتیاز : 3960

نفر اول، گروه سوم (فست‎فود، فینگرفود و سس‎ها) - 96

جناب آقای بهنام صادقی

جمع امتیاز : 3385

نفر اول، گروه دوم (ملل) - 96

سرکار خانم مریم منصوری

جمع امتیاز : 3860

نفر اول، گروه اول (سنتی - ایرانی) - 96

سرکار خانم فاطمه بذرپور

جمع امتیاز : 3090