درباره دستپخت

رزومه عملکردی سید وحید حسینی:

اطلاعات

اطلاعات

اطلاعات

آشپزی یک هنر است، سعی کنید هنرمندانه آشپزی کنید، با دستپخت آشپزشو که آشپزی زیباست
M_5_1854
سید وحید حسینی
تهیه کننده و مجری مسابقه دستپخت

آمار دستپخت تا این لحظه

0

نظارت کرده اند

0

تماشاچی بوده اند

0

مسابقه داده اند

0

تولید شده

ارزشهای کلیدی دستپخت

همکاری دو طرفه

توضیحاتی در این مورد

اهمیت به سلامت

توضیحات

آینده نگری

توضیحاتی در مورد برنامه های آتی دستپخت

اهمیت به طبیعت

توضیحات

همکاری تیمی

توضیحاتی در مورد اهمیتی تیم ورک در دستپخت

خلاقیت و نو آوری

….

داوران و اساتید بین المللی دستپخت، اعتبار و دارایی با ارزش دستپخت

عوامل همیشه در صحنه دستپخت