معرفی عوامل

حمید طالبی
تدوینگر

فرشید رسولی
مدیر فبلمبرداری

سعیده امیرساعی
جانشین تهیه کننده

امید همتی
دستیار کارگردان

حمید طالبی
تدوینگر

فرشید رسولی
مدیر فبلمبرداری

سعیده امیرساعی
جانشین تهیه کننده

امید همتی
دستیار کارگردان