بازرگانی

مشارکت مالی و اسپانسرینگ در برنامه تلویزیونی

مسابقه بین المللی دستپخت

 

فرید قبادی

مدیر بازرگانی و اموربین الملل

تلفن : 09122184729  –  09309437953